Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal

gazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3443 Mezőnagymihály, Kossuth utca 56.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. pont pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az államháztartás rendje szerinti önkormányzati számviteli, pénzügyi, gazdálkodási feladatok végrehajtása. Költségvetési rendeletek előkészítésével, módosításával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Az éves költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elkészítése. Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, a könyveléssel, az adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Költségvetési, gazdálkodási és pénzügyi feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, gazdasági, pénzügyi, számviteli képesítés és mérlegképes könyvelői képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, gazdasági, pénzügyi, számviteli,

        Költségvetési szervnél szerzett számviteli tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz, iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata, szakmai gyakorlatot tanúsító dokumentumok másolata, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkeresését igazoló dokumentum, pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához, pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot és személyes adatait a pályázat elbírásásában részt vevők megismerhetik és kezelhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Derekas Sándor nyújt, a 06-49/438-021 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3418 Szentistván, Széchenyi utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MNH173/2018. , valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3418 Szentistván, Széchenyi utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MNH173/2018., valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási előadó.

        Elektronikus úton jegyzo@szentistvan.hu részére a E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Derekas Sándor, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3418 Szentistván, Széchenyi utca 10. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása során a munkáltató az érintett polgármester véleményének kikérésével, a pályázó személyes meghallgatását követően dönt. A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötése mellett. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szentistvan.hu - 2018. február 15.

        www.mezonagymihály.hu - 2018. február 15.

        A Szentsitváni Kközös Önkormányzati Hivatal és Mezőnagymihályi Kirendeltségének hirdetőtáblái. - 2018. február 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.